dilluns, 29 de setembre de 2008

NORMES PER A L'ALUMNAT D'ESO

· Aportació de material
Cada alumne portarà els materials necessaris a classe: Llibre, quadern, estoig (bolis,
llapis, goma, típex, retoladors…)

· Treball
El treball escrit es realitzarà en un quadern de grandària de full de la manera següent:

Cada dia es posarà la data al començament.
Es posarà el títol de l’activitat a fer en majúscules i es copiarà sempre l’enunciat.
La lletra ha de ser legible i la llibreta ha d’estar neta sense taques ni ratlles.
Cal deixar un marge dalt i un a l’esquerra d’uns 2 cm.
Els treballs que no s’acaben a classe, s’hauran d’acabar a casa.
Totes les activitats s’han de corregir.
El treball realitzat (a classe i a casa) constitueix una part de la nota .

· Actitud i participació
L’actitud i disposició respecte del treball serà valorada pel professorat.
Cal participar activament en les activitats de classe, entrar puntualment, justificar les
faltes d’assistència, guardar el torn de paraula i preguntar els dubtes sense alterar el
desenvolupament de les classes.

· Lectures obligatòries
Cal llegir tres llibres obligatòriament al llarg del curs ( un per avaluació), és requisit
Imprescindible per aprovar l’assignatura.

La lectura es valorarà amb un màxim d’1 punt en cada avaluació mitjançant una prova escrita Si no se supera la prova de lectura del llibre es farà una recuperaci a juny i una a setembre.

· Avaluació
Al llarg del curs hi haurà 3 avaluacions. En cada avaluació es puntuarà d’acord amb
els criteris següents:
- exàmens : 7 punts.
- actitud: 1 punt.
- control de lectura: 1 punt.
- treball a classe i a casa: 1 punt.
Caldrà obtenir una qualificació minima de 3,5 punts en els exàmens per poder sumar
els punts d’actitud, treball i control de lectura.

La nota de la segona avaluació serà la mitjana entre la primera i la segona avaluacions, i la nota final del curs es calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la primera i segona avaluacions i del 50% a la nota obtinguda en la tercera. La suma resultant de les tres quantitats serà la final.

Exemple: 1a avaluació 6 (6x0,25) = 1, 5
2a avaluació 4,5 (4,5x0,25) = 1, 25
3a avaluació 5 (5x0,5) = 2,5
Final 5,25

L’alumnat que no aconseguesca aprovar en juny haurà de presentar-se a la convocatòria de setembre i superar una prova de tots els continguts del curs.