diumenge, 29 de març de 2009

Classificació de les paraules. 1r de Batxillerat. Francesc Claramonte

CLASSIFICACIÓ DE LES PARAULES
El coneixement d’una llengua, sobretot en la seva vessant sintàctica, es produeix a partir:
a. De la distinció dels diferents tipus de paraules amb les quals es formen les oracions.
b. De la identificació de les relacions que estableixen les paraules entre elles.
CATEGORIES LÈXIQUES SINTAGMES FUNCIONS SINTÀCTIQUES
NOM
VERB
ADJECTIU
DETERMINANT
PRONOM
ADVERBI
PREPOSICIÓ
CONJUNCIÓ
Agrupacions de mots entorn d’una
paraula nucli.
SINTAGMA NOMINAL
SINTAGMA VERBAL
SINTAGMA PREPOSICIONAL
SINTAGMA ADJECTIVAL
SINTAGMA ADVERBIAL
SUBJECTE
PREDICAT NOMINAL
PREDICAT VERBAL
COMPLEMENT DEL NOM
COMPLEMENT DE L’ADJECTIU
COMPLEMENT DIRECTE
COMPLEMENT INDIRECTE
COMPLEMENT PREPOSICIONAL
COMPLEMENT PREDICATIU
COMPLEMENT ATRIBUT
COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL
DEFINICIÓ DE LES CATEGORIES LÈXIQUES O GRAMATICALS:
NOM (o substantiu): És la paraula variable que designa tot allò que existeix per si mateix. És el nucli del sintagma nominal.
VERB: És la paraula variable que expressa una acció que realitza o rep el subjecte. És el nucli del sintagma verbal.
ADJECTIU: Paraula variable que expressa una qualitat de l’ésser o d’una cosa que designa un nom.
DETERMINANT: És la paraula variable que complementa el nom i hi afegeix un matís de significat.
PRONOM: Paraula variable o invariable, segons els casos, sense significat propi que substitueix un element de l’oració.
ADVERBI: Paraula invariable que matisa el significat d’un adjectiu, un adverbi, un verb i, també, predicats o oracions.
PREPOSICIÓ: Paraula invariable que relaciona paraules, sintagmes o oracions de categories sintàctiques diferents.
CONJUNCIÓ: Paraula invariable que relaciona paraules o oracions de la mateixa categoria sintàctica.