dijous, 14 de setembre de 2017

Benvinguts al nou curs 2017-18

Des del Departament de Valencià: Llengua i Literatura us donem la benvinguda al nou curs escolar i desitgem que l'aprofiteu d'allò més.
En aquest sentit us lliurem les normes generals i els criteris d'avaluació del Departament per a tota l'ESO.

DEPARTAMENT DE VALENCIÀ
NORMES PER A L’ALUMNAT D’ESO
Aportació de material
Cada alumne portarà els materials necessaris a classe: Llibre, quadern, estoig (bolis, llapis, goma, corrector, retoladors...)
Treball
El treball escrit es realitzarà en un quadern de grandària de full de la manera següent:
  1. Cada dia es posarà la data al començament.
  2. Els enunciats de les activitats es copiaran sempre i el títol s’escriurà en majúscula.
  3. La lletra ha de ser llegible i la llibreta ha d’estar neta sense taques ni ratlles.
  4. Cal deixar un marge dalt i un a l’esquerra d’uns 2 cm.
  5. Els treballs que no s’acaben a classe, s’hauran d’acabar a casa.
  6. Totes les activitats s’han de corregir.
  7. El treball realitzat (a classe i a casa) constitueix una part de la nota.
Actitud i participació
L’actitud i disposició respecte del treball serà valorada pel professorat.
Cal participar activament en les activitats de classe, entrar puntualment, justificar les faltes d’assistència, respectar els companys i el professorat, guardar el torn de paraula i preguntar els dubtes sense alterar el desenvolupament de les classes.
Les faltes d'assistència a classe el dia d'un examen hauran de ser justificades personalment pel pare/mare o tutor/a legat de l'alumne
Lectures obligatòries
Cada alumne haurà de llegir tres llibres obligatòriament al llarg del curs (un per avaluació).
La lectura es valorarà mitjançant una prova escrita amb un màxim d’1 punt. Si no s'obté una nota igual o superior a 0.5 en el control de lectura obligatòria la nota no se sumarà a la de la prova escrita i en cap cas es farà recuperació d'aquest control .

A més de les lectures obligatòries l’alumnat podrà llegir voluntàriament un altre llibre en cada avaluació que es valorarà amb una nota màxima d'1 punt que se sumarà directament a la nota obtinguda. Només tindran opció de realitzar la lectura voluntària aquelles persones que hagen aprovat la lectura obligatòria.

Avaluació
Al llarg del curs hi haurà 3 avaluacions. En cada avaluació es puntuarà d’acord amb els criteris següents:
- exàmens : 7 punts.
- actitud: 1 punt.
- control de lectura: 1 punt.
- treball a classe i a casa: 1 punt.
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 3,5 punts en els exàmens per poder sumar els punts d’actitud, treball i control de lectura.

La nota de la segona avaluació serà la mitjana entre la de la primera i la de la segona avaluacions, i la nota final del curs es calcularà aplicant una proporcionalitat del 25% a les notes de la primera i segona avaluacions i del 50% a la nota obtinguda en la tercera. La suma resultant de les tres quantitats serà la nota final.

Exemple: 1a avaluació 6 (6x0,25) = 1, 5
2a avaluació 4,5 (4,5x0,25) = 1, 25
3a avaluació 5 (5x0,5) = 2,5
Final 5,25

L’alumnat que no aprove en juny haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària i superar una prova de tots els continguts del curs.