dilluns, 1 d’octubre de 2012

Les funcions sintàctiques en l'oració simple. Francesc Claramnte.4ESOB.


LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES EN L'ORACIÓ SIMPLE

· ÍNDEX

· 1. SUBJECTE

· 2. PREDICAT 2.1. COMPLEMENT DIRECTE 2.2. COMPLEMENT INDIRECTE 2.3. ATRIBUT 2.4. COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL 2.5. COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL 2.6. COMPLEMENT PREDICATIU· SUBJECTE ● la concordança ● En català el subjecte ha de concordar en persona i en nombre amb el verb. Els nois realitzaren la tasca ràpidament. El noi realitzà la tasca ràpidament.

· PREDICAT El predicat està format per un verb + els complements verbals que són: a)Complement directe (CD) b)Complement indirecte (CI) c)L'atribut (Atr.) d)Complement circumstancial (CC) e)Complement predicatiu (C.Pred.) f) Complement de règim verbal (CRV)

· COMPLEMENT DIRECTE (CD) ● Complement obligatori de molts verbs. És un SN que expressa l’entitat sobre qui recau l’acció expressada pel verb. ● Per saber si un SN és CD s’ha de realitzar la substitució pronominal: SN det. → EL, LA, ELS, LES Envia l'article a la revista. L'envia a la revista. SN indet → en Van trobar bolets. En van trobar. SN neutre (això, allò, res, or. sub.) → HO Em va dir allò. M’ho va dir.

· COMPLEMENT INDIRECTE (CI) ● Té forma de S.Prep. que comença per la preposició a o per a i designa el destinatari de l’acció expressada pel verb. ● Per saber si un S.Prep. és CI s’ha de realitzar la substitució pronominal: S.Prep [sing] → LI Compra una camisa al pare. Li compra una camisa. S.Prep. [pl] → ELS Compra una camisa als pares. Els compra una camisa

· L'ATRIBUT ● Complement obligatori requerit pels verbs ser, estar, semblar i paréixer. També d'altres verbs com esdevenir, romandre, tornar-se... L’atribut indica la característica essencial del subjecte i normalment té forma de S.Adj. o SN, però també pot ser un S.Prep.: S.Adj: La Mireia està boja. SN: El Robert és el metge de la vila. Sprep: Aquesta peça sembla de goma. La camisa és de Caixmir ● Substitució pronominal: Atr. det (SN det) → EL, L, ELS, LES El Robert l'és. Atr. indet. → HO La Mireia ho està.

· COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL ● El complement circumstancial és un complement optatiu que aporta informació addicional sobre les circumstàncies de l’acció (temps, lloc, manera, quantitat…). ● Pot fer aquesta funció el S.Adv. però també el SN o el S.Prep: S.Adv: L’aeronàutica es desenvolupa ràpidament. SN: Farem la pel·lícula aquest mes. S.Prep: Desa els bolígrafs al calaix ● El complement circumstancial se substitueix pel pronom feble HI quan és un CC de manera o introduït per qualsevol prep. que no siga de. Ex. Viuen a la Vall d'Uixó. Hi viuen. Quan es tracte d'un S.Prep. introduït per de llavors se substituirà pel pronom feble EN. Ex. Perot va fugir d'ací. Perot en va fugir.

· COMPLEMENT PREDICATIU ● El complement predicatiu és un complement optatiu que modifica el subjecte o el CD. Es troba amb verbs diferents de ser, estar o semblar. ● Fan aquesta funció els S.Adj i els SN. La Irene es vesteix molt extremada ● El complement predicatiu se sol substituir pel pronom feble hi. Ex. La mainada corria esverada. Hi corria

· COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL ● És un complement obligatori exigit per certs verbs. ● Té la forma de S.Prep., ja que la preposició que acompanya és necessària perquè tinga sentit. Les preposicions més habituals són a, de, en, per i amb. Sovint pensava en la seua mala sort. ● substitució pronominal. Se substitueix per EN si està construït amb la preposició de: Es preocupen dels problemes del barri. Se’n preocupen . Se substitueix per HI en la resta de preposicions: Els amenaçava amb el bastó. Els hi amenaçava.